​Termes legals

 

1   INFORMACIÓ GENERAL DE LA WEB

​La web www.akiarabooks.com és el porta​l​ de referència de l’editorial AKIARA books, una editorial independent nascuda a principis del 2018 a Barcelona.​ ​Posa a disposició dels usuaris determinats continguts de caràcter informatiu sobre els llibres que publica, els autors i les activitats relacionades, i permet també la compra d’aquests llibres mitjançant el TPV virtual del Banc de Sabadell.​

AKIARA books, SLU (d’ara endavant AKIARA) està domiciliada a la Plaça del Nord, 4, pral. 1a, de Barcelona, amb el telèfon 93 217 20 31. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 46.248, foli 7, full B 514.169, té el NIF B-67144550 i el VAT ESB-67144550.

Aquest avís legal inclou les condicions d’ús de​ la web, tant generals com particulars. L’accés a la web i el seu ús impliquen l’acceptació d’aquestes condicions, a les quals s’hi pot accedir des de qualsevol lloc de​ l​​a​ web. En determinades seccions de la web consten condicions d’ús que complementen les que ​es descriuen en aquest avís legal. En el cas de comunicació de dades personals o de contractació electrònica, aquestes condicions d’ús són de lectura imprescindible per a poder dur a terme les funcionalitats específiques o accedir als serveis.

 

2  ACCÉS A LA WEB

​L’accés a la web d’AKIARA implica, sense reserves, l’acceptació d’aquestes condicions generals d’ús, que l’usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar la web ni els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar, en tot moment, les condicions generals que ara s’exposa.​

L’accés a la web d’AKIARA és lliure i gratuït, però, per accedir a determinades funcionalitats (compra online, subscripció a la Newsletter​, etc.), ​cal registrar-se prèviament​. En aquest cas​, ​les dades personals que es comuniquin seran tractades exclusivament per als usos que s’indiquin. AKIARA garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades, d’acord amb la legislació de protecció de dades personals. A aquests efectes​,​ les dades personals o qualsevol altra informació comunicada haurà de ser verídica i correspondre a l’usuari, i AKIARA restarà eximida de qualsevol responsabilitat en cas d’inexactitud o falsedat.

 

3  UTILITZACIÓ DE LA WEB

La utilització de la web s’ha de regir conforme a les condicions que consten en aquest avís legal, al qual es pot accedir en qualsevol moment i de forma immediata. ​També se subjecta a les condicions que es mostren per a l’accés a determinades funcionalitats i als preceptes legals d’aplicació, com és el cas de la botiga electrònica.

Els usuaris menors d’edat hauran de tenir l’autorització dels pares, tutors o representants legals​​ per navegar per la web. Tot i que els continguts de la web estan més adreçats a un públic adult, en cap moment atempten contra els drets dels menors.

​Amb excepció del dret de citació o de referència, es prohibeix la utilització amb fins comercials de la informació i els elements de​ la web sense autorització prèvia, com també qualsevol acte d’apropiació dels continguts i elements ​que hi apareguin, especialment d’aquells materials subjectes a drets d’autor, sense autorització prèvia. L’usuari es compromet a no fer servir els continguts i serveis de la web per a activitats il·legals, per difondre propaganda de caire racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans. L’usuari renuncia a provocar danys en els sistemes físics i lògics d’AKIARA, dels seus proveïdors o de terceres persones, com també a introduir virus informàtics en la xarxa o utilitzar comptes de correu electrònic d’altres usuaris o manipular-ne els missatges.

 

4  PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es recullen a través de la web www.akiarabooks.com s’integren en un fitxer de dades personals que AKIARA té declarat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per dur a terme una gestió correcta d’acord amb la finalitat per a la qual han estat facilitades. L’usuari haurà d’acceptar-ho prèviament a rebre el servei o activar la funció interessada. En qualsevol moment podrà exercir el dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre, adreçant la seva petició per correu electrònic a l’adreça info@akiarabooks.com. Tanmateix, AKIARA informa que dona compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i que sol·licitarà en cada moment el consentiment dels usuaris al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials.

AKIARA garanteix la confidencialitat de la informació relativa a dades personals que els usuaris li comuniquin i adopta les mesures precises d’acord amb la tecnologia vigent. La comunicació de dades personals a tercers haurà de ser consentida pel titular de les dades. Als usuaris registrats i a aquells que ho autoritzin, se’ls enviarà informació mitjançant una Newsletter amb les novetats, notícies i serveis d’AKIARA. En qualsevol moment l’usuari podrà revocar el seu consentiment.

 

5  ÚS DE COOKIES

Aquesta web utilitza cookies o dades de navegació, necessaris en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Les cookies són petits fitxers de dades generats a l’ordinador de l’usuari i que permeten que sigui l’usuari mateix qui emmagatzemi la informació que genera la seva activitat a la xarxa. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contenen i de la manera com aquest utilitza l’equip, es poden fer servir com a registre de visites i accessos (es pot recollir la direcció IP que utilitza l’ordinador per connectar-se a la web, la direcció URL de la pàgina web sol·licitada, l’hora de la connexió o altres paràmetres relatius al sistema operatiu informàtic de l’usuari). Quan un usuari navega per www.akiarabooks.com, es guarda informació anònima per facilitar l’accés posterior a la informació.

Sense perjudici del que s’indica més amunt, l’usuari té la possibilitat de controlar l’ús de cookies per part de les pàgines web que visita, redefinint la configuració de privacitat del seu navegador de manera a ser avisat de la recepció de cookies i impedir que s’instal·lin al seu equip. No obstant això, la desactivació completa dels cookies pot afectar el correcte funcionament de determinades seccions de la nostra web.

 

6  P​ROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

AKIARA books, SLU, per si mateixa o per cessió a tercers, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa: imatges, àudio, vídeo, software i textos; marques, logotips, combinació de colors, codi font, estructura de navegació, disseny i altres funcionalitats informàtiques; bases de dades. RESERVATS TOTS ELS DRETS.

En virtut d’allò disposat als articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública (inclosa la seva modalitat de posada a disposició) de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’AKIARA. Si no s’indica expressament, li corresponen en exclusiva a AKIARA els drets d’explotació en qualsevol modalitat.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, titularitat d’AKIARA. Podrà visualitzar els elements de la web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i arxivar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’usuari s’abstindrà de fer cap acte d’explotació — reproducció (que no sigui per a ús privat), comunicació pública, distribució o transformació— que pugui perjudicar els drets morals dels autors, incloses la seva manipulació o alteració i l’atribució indeguda d’autoria.

 

7  R​ESPONSABILITATS

​AKIARA books no es responsabilitza dels danys i prejudicis que pugui ocasionar la utilització que es faci de la web per part de tercers, ni tampoc del seu funcionament deficient per causes alienes imputables a tercers: falta de disponibilitat de la web; dificultats d’accés, descàrrega o còpia; interrupcions, interferències, avaries i bloquejos; errors o omissions en els continguts; transmissió de virus o programes maliciosos derivats de l’accés a enllaços externs. Sobre això AKIARA no té cap control ni facultat d’intervenció, malgrat haver adoptat les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

8  ENLLAÇOS

La web d’AKIARA pot acollir continguts publicitaris o el patrocini de tercers. En aquest cas, només els anunciants i patrocinadors són responsables dels continguts publicitaris i de l’eventual infracció de la legislació vigent. En cap cas AKIARA assumirà responsabilitats ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa o la constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet. De la mateixa manera, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9  MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS

AKIARA podrà modificar aquest avís legal i les condicions que s’hi estableixen en qualsevol moment,per adequar-los ja sigui a la legislació vigent, com també als continguts, funcionalitats i serveis que en cada moment s’incloguin, se suprimeixin o es modifiquin, d’acord amb les decisions adoptades sota criteris de gestió empresarial.

 

10  ​LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

Les reclamacions i litigis derivats de la interpretació i aplicació d’aquest avís legal es regiran per la legislació catalana i espanyola, i la seva resolució se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. AKIARA perseguirà l’incompliment de les condicions presents o de qualsevol utilització indeguda de la web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.